energo glowneW dniu 10.11.2015 Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie we współpracy z ośrodkiem DEULA Nienburg zostało zorganizowane seminarium upowszechniające projekt, zrealizowany w Programie ERASMUS+: „Innowacyjne technologie ograniczające energochłonność w produkcji żywności wymogiem współczesnej Europy" (Innovative Technologien, die den spezifischen Energieverbrauch bei der Nahrungsproduktion begrenzen – ein Erfordernis des heutigen Europa) -  numer projektu - 2014-1-PL01-KA102-000445.

W seminarium brali udział, oprócz pracowników DEULA Nienburg i KCER w Brwinowie, nauczyciele uczestniczący w seminarium z zakresu mechanizacji produkcji zwierzęcej. Uczestniczyło w nim łącznie 36 osób.
Przed seminarium polsko-niemieckim polska grupa uczestników spotkała się w ZSCKR w Mieczysławowie, gdzie wszyscy uczestnicy zapoznali się przebiegiem projektu (2014-1-PL01-KA102-000445). Była to również okazja do zaprezentowania przez Pana Krzysztofa Rogalę doświadczeń z realizacji przebiegu projektu stażu dla uczniów z ZSCKR w Mieczysławowie. Jedna z grup uczniów tej szkoły odbywała staż w DEULA Nienburg (projekt nr 2014-1-PL01-KA102-000440 „Podejmowanie działalności gospodarczej przez absolwentów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie na obszarach wiejskich” Aufnahme der wirtschaftlichen Tätigkeiten in ländlichen Gebieten durch Absolventen der Schulen Zentrum für Landwirtschaftsbildung in Mieczyslawow).
W ten sposób uczestnicy seminarium polsko – niemieckiego zostali przygotowanie od strony technicznej, jak może wyglądać przebieg projektu stażu dla uczniów. Pozwoliło to ukierunkować przebieg dyskusji z partnerem niemieckim, wyeliminować zbędnie pytania dotyczące spraw technicznych i organizacyjnych do wykonania po stronie organizacji wysyłającej (wnioskodawcy).
W trakcie seminarium w Niemczech, oprócz prezentacji przebiegu zrealizowanego projektu z uwzględnieniem doświadczeń niemieckich jako instytucji przyjmującej, został zaprezentowany ośrodek DEULA Nienburg – jego możliwości współpracy ze szkołami w zakresie projektów staży międzynarodowych dla uczniów szkół rolniczych.
Ważnym punktem seminarium było zaprezentowanie publikacji Emilii Zamkowskiej, w której opisane zostały doświadczenia z realizacji różnych projektów edukacyjnych, jako szansy na rozwój kompetencji zawodowych uczniów. Podczas tego seminarium zostało przekazane zaproszenie dla przedstawicieli DEULA Nienburg, do udziału w seminarium, które będzie zorganizowane w Polsce, w siedzibie KCER w Brwinowie, w dniach 14-15 stycznia 2016 roku. Złożone zaproszenie zostało przyjęte.
Seminarium podsumowujące projekt było okazją do opracowania kilku pomysłów projektów, które będą realizowane w ramach Programu ERASMUS +.

Publikacja

energo 01 energo 02 energo 03

energo 04 energo 05 energo 06

energo 07 energo 08 energo 09