power1 glowneW dniach od 27.06. do 08.07.2016r. na szkoleniu w niemieckim Ośrodku Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego dla Rolnictwa - DEULA Hildesheim przebywała pierwsza grupa nauczycieli kształcenia zawodowego. Szkolenie było zrealizowane ze środków finansowych Programu POWER, w ramach projektu pod tytułem: „Stosowanie innowacyjnych rozwiązań i technologii w działalności produkcyjno - usługowej warunkiem rozwoju obszarów wiejskich w Europie” (numer projektu: 2015-1-PL01-KA102-015427).

Bezpośrednio w tym szkoleniu, zgodnie z założeniami projektu uczestniczyło 19 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół kształcących młodzież w zawodach związanych z rolnictwem i sektorem spożywczym, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów, właściwy jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem, wiele osób zgłosiło się już w styczniu, co spowodowało później rotację w grupie zakwalifikowanych. Wśród uczestników byli nauczyciele z różnych regionów Polski, z następujących województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, opolskiego i małopolskiego. Program szkolenia w niemieckim ośrodku obejmował cykle wykładów, prezentacji, seminariów, wizyt studyjnych w gospodarstwach rolnych, zakładach doświadczalnych zajmujących się hodowlą roślin, przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno - spożywczego, komunalnych, produkcyjnych i świadczących usługi. Uczestnicy mieli również możliwość poznania i porównania cyklu pracy różnych biogazowni, opartych na innych substratach, a także możliwości pozyskiwania, przetwarzania i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych. Istotnym elementem, oprócz obserwacji procesów produkcyjno – technologicznych, była też obserwacja zajęć w centrum kształcenia zawodowego, gdzie nauczyciele poznali i porównali z polskimi, warunki kształcenia młodzieży w niemieckich ośrodkach kształcenia zawodowego (np. w zakresie nauki jazdy pojazdami). Główna tematyka podczas pobytu obejmowała następujące zagadnienia merytoryczne:

-        Porównanie funkcjonowanie systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego rolników i pracowników sektora rolniczego i przetwórczego w Niemczech.

-        Możliwości odzyskiwania i pozyskiwania różnych rodzajów energii w procesach przetwórczych i produkcyjnych (przetwórstwo odpadów, produkcja biomasy, energia odnawialna).

-        Produkcja roślin energetycznych przeznaczonych na biomasę.

-        Bezpłużna uprawa gleby. Zabiegi pielęgnacyjne i ochrona roślin.

-        Przygotowywanie artykułów do przechowywania, składowania i sprzedaży bezpośredniej.

-        Hodowla roślin o specjalnych właściwościach (GMO).

-        Praca hodowlana i produkcja zwierzęca w niemieckich ośrodkach badawczych.

-        Ograniczanie nakładów energetycznych (i odzyskiwanie energii) w przetwórstwie żywności.

Ważnym elementem szkolenia był praktyczny aspekt analizowanych zagadnień. Nauczyciele poznali przedstawioną wyżej tematykę podczas seminariów zorganizowanych w różnych obiektach, np.: gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, biogazowniach, zakładach przetwórczych. Pobyt w ośrodku umożliwił poznanie kultury i historii niemieckiej okolic Hildesheim, Hanoveru. W ramach wolnego czasu uczestnicy zwiedzili malownicze miasteczka u podnóża gór Herz oraz ogrody w Hanoverze (urządzone w różnych stylach). Istotnym punktem programu była analiza możliwości dalszej współpracy szkół rolniczych w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz organizacji praktyk dla uczniów, staży zawodowych, finansowanych ze środków UE. Efektem materialnym szkolenia będzie opracowany zbiór scenariuszy do zajęć dydaktycznych z rozbudowaną częścią merytoryczną w formie pakietu dla nauczyciela, które można będzie wykorzystać podczas zajęć z kształcenia zawodowego (praktycznych, teoretycznych, laboratoryjnych). Zakres merytoryczny opracowanych scenariuszy, wynikających z tematyki szkolenia będzie skorelowany z zakresem kształcenia w zawodach dla których właściwym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Opracowanie będzie dostępne na stronie internetowej KCER, w zakładce dotyczącej tego projektu.

Koordynator projektu

Marek Rudziński

power1 01 power1 02 power1 03 power1 04

power1 05 power1 06 power1 07 power1 08

power1 09 power1 10 power1 11 power1 12